توضیحات پروژه

شناخت رنگ

بخش اول شناخت رنگ
رنگ های اصلی
سه رنگ اصلی همیشه با هم هارمونی دارند

بخش دوم شناخت رنگ
رنگ های ترکیبی
از ترکیب رنگ های اصلی بدست می آیند

بخش سوم شناخت رنگ
رنگ های مکمل
رنگ های ترکیبی مکمل رنگ های اصلی هستند

بخش چهارم شناخت رنگ
رنگ های خنثی
رنگ های اصلی و ترکیبی را تحت تاثیر قرار نمی دهند

بخش پنجم شناخت رنگ
رنگ های آکروماتیک
رنگ های اصلی و ترکیبی را بشدت تحت تاثیر قرار می دهند

بخش ششم شناخت رنگ
تنالیته رنگ ها
طیف های مختلف یک رنگ را تنالیته گویند